خیرین مدرسه ساز اردبیلی از معافیت مالیاتی استفاده نمی کنند