افتتاح بخش توانبخشی عصبی و شناختی در بیمارستان نورافشار