دعوت از علی کریمی به مسابقات جام صلح و دوستی در آمریکا