وزارت امور خارجه موظف به ارائه نتایج مذاکرات به مجلس است/وارد نمودن مصوبه کنگره نمی‌تواند عامل چانه