بیمارستان تامین اجتماعی بیرجند ۲ ماه آینده افتتاح می شود