زلزله نپال آسیبی به مقصد نخست گردشگری هند وارد نکرده است