«آریایی‌نژاد» به عنوان ناظر مجلس در شورایعالی نظام پرستاری انتخاب شد