حضرت آیت الله شبیری زنجانی: نسبت دادن جوک و لطیفه به ...