آیان خطاب به مرادی: تحولات اخیر قابلیت احیا و تقویت روابط را دارد