خانه های ایرانی آب رفت/سرمایه گذاری برای تکمیل ساختمان چقدر کاهش داشت؟