پیام صادقیان:بزرگتر از من هم در پرسپولیس فراموش شدند!