نماینده تفرش: در آزمون‌های استخدامی باید عدالت رعایت شود