طرحی برای انتقال آب از سمیرم به رفسنجان در جریان نیست