رئیس کرمی: خدمات توانبخشی از حلقه بیمه‌ها جا مانده است