تحمل دشواری ها از سوی امام (ره) مصداق بارز مدیریت جهادی است