حوادث ناشی از کارهای ساختمانی کاهش چشمگیری یافته است