وزارت ارشاد در اجرای تفاهم نامه نماز الگوی دستگاه ها باشد