انتشار مباحث عمیق قرآنی دغدغه استاد «آیینه‌وند» بود