توضیحات معاون ظریف درباره تغییر ساختمان استیجاری دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران