ایران دشمن است/ بمبارانشان کنید تا به قرن هفتم برگردند