چهار فرنگی‌کار ایران به نیمه نهایی رسیدند/ قادریان در انتظار حریف