فراخوان مقاله همایش ملی «دین و نظریه فرهنگی» اعلام شد