مدیریت ترافیک شهری بدون استفاده از فناوری های نوین ممکن نیست