عدم اتکا به توان داخلی ضعف اقتصادی و سیاسی کشور را به دنبال دارد