استفاده از ارقام مقاوم، سالم‌ترین راه کنترل آفات و بیماری‌هاست