عملکرد خوب دستگاه‌های کارتخوان از نخستین روز نمایشگاه