هواشناسی خراسان شمالی نسبت به آبگرفتگی معابر هشدار داد