عرضه 70 عنوان کتاب توسط سازمان حفظ آثار و شر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش