توضیحات وکیل‌مدافع اولیای‌دم روح‌الامینی درباره دادگاه آتی مرتضوی