گرایی، بویری، علیاری و باباجان زاده در مرحله نیمه نهایی