سنندج میزبان نمایشگاه نگارگری وتذهیب هنرمندان مطرح کشوری