زائرسرای خراسان جنوبی در مشهد به حرم نزدیک تر شد/ کلنگ زنی زائرسرا در گرو افزایش کمکهای مردم