خسارت 35 ميليارد ريالي تگرگ و سيلاب به کشاورزي مبارکه