استقبال اساتید و دانشجویان «دانشگاه الزهرا» از «کوچه بی نام» و «باران کوثری»