۲۰۰ نماینده مجلس: وزارت امور خارجه موظف به ارائه نتایج مذاکرات به مجلس است