مدیرعامل مخابرات قبل از برگزاری مجمع عمومی، این شرکت را ترک گفت