برگزاری اردو و مبارزات انتخابی تیم‌های پایه دختران کاراته