بانک صادرات در دستیابی دولت به اهداف اقتصادی اثر بخش خواهد بود