سه اولویت‌ برای اتمام پروژه‌های ورزشی/ جزئیات واگذاری نقش جهان