افزایش 30 درصدی عناوین، تیراژ و تنوع موضوعات درحوزه کتاب