معاون وزیر ورزش : مربیان ورزشی باید در عرصه فرهنگی پرورش یابند