رهبر معظم انقلاب اسلامی سکاندار انقلاب و هدایتگر نظام است