مشکلات اصناف بابل با حضور نمایندگان این شهرستان بررسی شد