دوچرخه​سواران خوزستانی در مسابقات كشوری رکاب می‌زنند