فرمایشات رهبری درباره نماز سرلوحه ارشاد/ با نماز اثرگذار می توان اخلاق را در جامعه ترویج داد