ترکیه رییس سابق سیا را استخدام کرد تا برایش لابی کند!