اجراي طرح «نگارخانه‌اي به وسعت يک شهر» قابل تقدير است