روستاهای آذربایجان غربی از حضور طلاب تبلیغی محروم‌اند