ترابیان: از مهلت سه روزه‌ خسوس فقط یک روز باقی مانده است