بازدید عضو هیات مدیره بانک از بزرگترين پروژه تولید خاویار و گوشت خاویاری در استان مازندران